Reklamační řád e shop Bartek vrata .cz

 
Reklamační řád Bartek vrata s.r.o.

1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

3. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:

 • poštou na adresu: Bartek vrata s r.o. Sazovice 230  PSČ 763 01 Sazovice 
 • Popis závady a nákupní doklad zaslat emailem na adresu: bartekvrata@seznam.cz
 • osobně na adrese: Bartek vrata sr..o. Sazovice 230 PSČ 763 01 Sazovice 

4. Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:

 • Kopii dokladu o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list),
 • Reklamované zboží s veškerým příslušenstvím včetně manuálů , příslušenství -zaslat na vlastní náklady na adresu prodávajícího – Bartek vrata s r.o. Sazovice 230 PSČ 763 01 Sazovice  
 • Zásilky zaslané na dobírku, nebudou přijaty!
 • Podrobný popis závady písemně .

5. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

 • opotřebení věci jejím obvyklým užíváním
 • neodbornou montáží 
 • montáž musí provádět proškolení pracovníci, společnosti s platným oprávněním  pro montáž -/ jedná se u výrobků, které podlehají instalaci k rozvodům elektroinstalace domů 
 • neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
 • poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
 • poškození nadměrným zatěžováním, popř cizím zaviněním 
 • poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).

6. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

7. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

8.Zboží po reklamaci bude odesláno zákazníkovi přepravní společností  za standartnípopatek  nebo je možné zboží osobně vyzvednout na adrese Bartek vrata s.r.o.- Sazovice 230 76301 Mysločovice 

9.Osobní vyzvednutí sklad Bartek vrata s.r.o. Sazovice 230 763 01  Sazovice 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.1.2018

 

Kontaktujte nás