Reklamační řád

reklamační řád  

1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, které je předmětem kupní smlouvy a u něhož jsou v reklamační lhůtě uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady či ze záruky za jakost (dále jen „reklamace“).

Pro účely tohoto reklamačního řádu se následující pojmy vykládají takto:

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Prodávající je Bartek vrata s.r.o.  Sazovice 230 76301 Mysločovice  IČ: 26932041, DIČ: CZ26932041, 

Kupující je buď kupující spotřebitel anebo kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 • Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje na 12 měsíců (nákup na IČO). 
 • Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČO). 
 • Reklamace
  V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Postup reklamace
  Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.obchod.bartekvrata.cz, doporučujeme poslat email na obchod@bartekvrata.cz, do předmětu e-mailu uveďte Reklamace, dále uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Zákazníkovi následně zašleme informace o dalším postupu. Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.

  Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. 

 

Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30denní. 

2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

3. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:

 • Poštou na adresu: Bartek vrata s r.o. Sazovice 230  PSČ 763 01 Sazovice 
 • Popis závady a nákupní doklad zaslat e-mailem na adresu: bartekvrata@seznam.cz
 • Osobně na adrese: Bartek vrata s r.o. Tř.3.května 910 76302 Zlín Malenovice  

4. Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:

 • Kopii dokladu o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list),
 • Reklamované zboží s veškerým příslušenstvím včetně manuálů , příslušenství -zaslat na vlastní náklady na adresu prodávajícího – Bartek vrata s r.o. Sazovice 230 PSČ 763 01 Sazovice  
 • Zásilky zaslané na dobírku, nebudou přijaty!
 • Podrobný popis závady písemně.

5. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

 • opotřebení věci jejím obvyklým užíváním
 • neodbornou montáží 
 • montáž musí provádět proškolení pracovníci, společnosti s platným oprávněním pro montáž -/ jedná se u výrobků, které podléhají instalaci k rozvodům elektroinstalace domů .
 • neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
 • poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
 • poškození nadměrným zatěžováním, popř. cizím zaviněním 
 • poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).

6. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno.

 • Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové.
 • V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

7. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

8.Zboží po reklamaci bude odesláno zákazníkovi přepravní společností  za standardní poplatek nebo je možné zboží osobně vyzvednout na adrese: 

Bartek vrata s.r.o.

Sazovice 230 76301 Mysločovice 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.1.2023