Souhlas se zpravováním osobních udajů GDPR

Text Souhlasu se zpracováním osobních údajů:

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Bartek vrata  s.r.o.  se sídlem Sazovice 230 76301 Sazovice , IČ:26932041, zapsaná v obchodním rejstříku C 46399 vedená u Krajského soudu v Brně  ze dne 18.června 2004 (dále jen „Správce“), zejm. za účelem nabídky, prodeje a servisu zboží a poskytování služeb shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje fyzických osob na straně svých obchodních partnerů, včetně zákazníků (dále jen „Subjekt údajů“).

Níže podepsaná osoba (dále jen „Subjekt údajů“), uděluje podpisem tohoto Souhlasu Správci dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“) souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, které Správci poskytla či poskytne(dále jen „Údaje“), a to

a)       pro tyto účely:

nabídky a prodeje zboží a poskytování služeb včetně montážních a servisních služeb dle předmětu podnikání Správce   a plnění jeho povinností v této souvislosti, pro účely užívání webových stránek provozovaných Správcem, zejm. www.bartekvrata.cz a obchod.bartekvrata.cz a jiných webových stránek Správce, pro vedení vzájemné telefonické, e-mailové či jiné písemné a ústní komunikace, pro vnitřní potřebu evidence a vyhodnocování obchodů a služeb, jakož i pro placení a vymáhání pohledávek, jakož i pro zasílání informačních e-mailů, SMS a telefonických nabídek a poštovních zásilek Správce týkajících se výhodných nákupů zboží a pořízení služeb, včetně slev, akcí a zajímavostí, které souvisí s předmětem činnosti Správce a jeho smluvních partnerů a dalších zpracovatelů, včetně telemarketingu a zasílání obchodních sdělení vč. newsletterů a rovněž ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů,

b)       pro následující osobní údaje Subjektu údajů:

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky nebo poptávky .

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, dodávky zboží, či poskytnutí informací .

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu max 5 let od ukončení smluvního vztahu).    nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu,nejdéle 3 let, jsou-li  osobní  údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

Po uplynutí této doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Subjekt údajů uděluje souhlas s poskytnutím osobních údajů pro výše uvedené účely s tím, že:

a.Správce zpracovává a uchovává osobní údaje Subjektu údajů pro (i) účely zasílání nabídky produktů a služeb, (ii) marketingové a obchodní účely, (iii) vedení údajů o platební morálce Subjektu údajů a vymáhání pohledávek.

b. Subjekt údajů souhlasí se zasílání informačních e-mailů, SMS a telefonických nabídek a poštovních zásilek Správce týkajících se výhodných nákupů zboží a pořízení služeb, včetně slev, akcí a zajímavostí, které souvisí s předmětem činnosti Správce a jeho smluvních partnerů, včetně telemarketingu a zasílání obchodních sdělení vč. newsletterů ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů,

c.Správce s osobními údaji neobchoduje, jsou poskytovány pouze pro jejich použití Správcem a s ním propojenými subjekt  a subjekty – zpracovateli, které Správce využívá jako poddodavatele pro splnění svých závazků a zajištění realizace výroby a distribuce zboží a poskytování služeb (například dopravce), jakož i k zajištění plnění jeho zákonných povinností (například daňový poradce nebo dodavatel IT služeb). Zpracovatelé jsou rovněž vázáni povinností chránit osobní údaje subjektů vhodnými organizačními a technickými prostředky. S poskytnutím osobních údajů těmto subjektům svým podpisem Subjekt údajů dává rovněž svůj souhlas a bere na vědomí nezbytnost tohoto dalšího zpracování.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby,
za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:
- jméno a příjmení, titul,
- poštovní adresa,
- fakturační adresa,
- mailová adresa,
- telefonický kontakt,
- údaje o bankovním spojení,
- údaje o předmětu plnění Správce.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Prohlášení Správce: Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci Správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se Správcem a další osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a Správce s osobními údaji nakládá způsoby určenými zákonem .a vnitřními směrnicemi splečnosti.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť (přihlašovací jméno, heslo, antivirový program a firewall) a úložišť osobních údajů v listinné podobě (uzamčená místnost).
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Poučení k udělenému souhlasu: Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, právo požádat Správce o informaci o zpracování osobních údajů, právo požadovat vysvětlení, korekci, odstranění závadného stavu, výmaz či blokování osobních údajů. Správce je povinen bez zbytečného odkladu sdělit informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Subjektu údajů, právo požádat Správce o vysvětlení a dále právo vyzvat Správce k odstranění protiprávního stavu, domnívá-li, že Správce zpracovává osobní údaje v rozporu se zákonem, právo obrátit se na pověřence správce anebo na dozorový orgán (Úřad pro ochranu osobních údajů), domnívá-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů potvrzujete, že poskytnutí jeho údajů je dobrovolné a že se seznámil se svými právy a tímto s poskytnutím osobních údajů za výše uvedených podmínek   s o u h l a s í.

 

 

 

Kontaktujte nás